Ruby Tips!

RubyのTipsを紹介します

配列の要素が条件を満たすか調べる

Array#any?

配列に1つ以上、条件を満たす要素があるか調べるにはArray#any?を使う。

p [1, 2, 3].any?{|i| i % 2 == 0} #=> true
p [1, 3, 5].any?{|i| i % 2 == 0} #=> false

Array#all?

配列のすべての要素が、条件を満たしているか調べるにはArray#all?を使う。

p [1, 2, 3].all?{|i| i % 2 == 0} #=> false
p [2, 4, 6].all?{|i| i % 2 == 0} #=> true

Array#one?

配列に1つだけ、条件を満たす要素があるか調べるにはArray#one?を使う。

p [1, 2, 3].one?{|i| i % 2 == 0} #=> true
p [2, 4, 6].one?{|i| i % 2 == 0} #=> false

Array#none?

配列のすべての要素が、条件を満たしていないことを調べるにはArray#none?を使う。

p [1, 2, 3].none?{|i| i % 2 == 0} #=> false
p [1, 3, 5].none?{|i| i % 2 == 0} #=> true